containershipSpoločnosť DGSA Consulting, s.r.o. vykonáva  školenie vnútrozemského personálu, ktorý sa účastní na preprave nebezpečného tovaru námornou dopravou. Typ tohto školenia je určený predovšetkým pre odosielateľov, zasielateľov a pracovníkov zasielateľských agentúr.

Podľa kap. 1.3 IMDG Code je rozsah školení zameraný na nasledujúce činnosti:

 • klasifikácia nebezpečného tovaru podľa IMDG Code,
 • balenie nebezpečného tovaru,
 • označovanie obalov a nákladných prepravných  jednotiek,
 • nakládka a vykládka nákladných prepravných jednotiek,
 • príprava prepravných dokladov,
 • odovzdávanie nebezpečného tovaru na prepravu.

Podľa IMDG Code školenie vnútrozemského personálu musí zahŕňať aj oboznámenie o:

 • vnútroštátnych dopravných predpisoch,
 • CSC (medzinárodný dohovor o bezpečných kontajneroch na mori),
 • smerniciach nakladania nákladných prepravných jednotiek,
 • núdzových opatreniach (EmS pokyny),
 • opatreniach prvej pomoci,
 • postupoch bezpečnej manipulácie.

Školenia IMDG Code vykonávame 2 x ročne v našich priestoroch v Dome techniky  Žilina alebo v prístave Bratislava. Na školení získate aj základné vedomosti, ktoré sa týkajú dokumentov používaných v námornej doprave (Konosament, Charter Party, Bill of Lading a pod.).

Ekonomicky efektívne zabezpečenie pozície Poradcu IMDG Code? Jednoznačná odpoveď: DGSA Consulting s.r.o.