slider-strankyPodľa bodu 8.2.3.1 dohody ADR osoby, ktorých povinnosti sa týkajú cestnej prepravy nebezpečných vecí, musia absolvovať školenie podľa požiadaviek upravujúcich prepravu takýchto vecí primerane k ich zodpovednosti a povinnostiam.

 

Požiadavka na typ tohto školenie sa vzťahuje na:

  • prevádzkovateľov cestných vozidiel,
  • odosielateľov, zasielateľov alebo pracovníkov zasielateľských agentúr,
  • osoby, ktoré nebezpečné veci nakladajú a vykladajú,
  • na vodičov vozidiel iných, ako sú vodiči, ktorí sú držiteľmi osvedčenia podľa odd. 8.2.1 ADR, t.j. vodiči prepravujúci podlimitné množstvo podľa bodu 1.1.3.6, vodiči prepravujúci nebezpečné veci balené v obmedzených alebo vyňatých množstvách podľa kapitoly 3.4 alebo kapitoly 3.5 ADR.

Toto školenie musí byť pravidelne dopĺňané obnovovacím, resp. zdokonaľovacím školením za účelom oboznámenia sa so zmenami v predpisoch a to vždy v čase aktualizácie znenia dohody ADR, t.j. v prvom polroku každého nepárneho roku (prechodné obdobie platnosti).

Školenie vyše uvedených osôb vykonávame v našich školiacich priestoroch (Žilina alebo Bratislava) alebo v priestoroch určených zákazníkom. Termín školenia si môže zvoliť aj sám zákazník, našou snahou je prispôsobiť sa jeho požiadavkám (akceptujeme aj sobotňajšie termíny).

V prípade záujmu o typ tohto školenia nás kontaktujte prostredníctvom emailu academy@dgsa.sk alebo telefonicky na čísle: 0917 31 32 33