Nezávislý dýchací prístroj sa používa na plavidlách v prípade potreby vstupu do priestoru pod palubou s nízkou hladinou kyslíka v atmosfére. Bežný objem kyslíka vo vzduchu je 20,9%, relatívne bezpečná hladina pri vstupe do priestoru je aj 19% kyslíka. Avšak v tomto prípade nie je povolené pracovať v takomto priestore.

Nezávislý dýchací prístroj nepatrí do povinnej výbavy plavidla a jeho posádky. Ak sa však na palube nachádza, musia byť k dispozícii najmenej dva nezávislé dýchacie prístroje. Podľa 7.2.3.1.6 ADN osoba, ktorá vstupuje do oblasti s nezávislým dýchacím prístrojom, musí byť istená lanom a pod dohľadom inej osoby, ktorá má k dispozícii rovnaké vybavenie. Ďalej podľa čl. 1.3.2.2.4 ADN osoba, ktorá používa nezávislý dýchací prístroj, musí byť poučená o používaní a údržbe zariadenia a musí byť schopná zvládnuť zvýšenú fyzickú námahu. Po tomto poučení musí nasledovať praktická príprava.

Naša spoločnosť vykonáva jednodňový výcvik, po ktorom nasleduje praktická príprava pre členov posádky plavidiel. Výcvik pozostáva z teoretickej časti, ktorá sa uskutočňuje v tréningovej miestnosti a praktickej časti na palube plavidla. Účastníci výcviku sa naučia používať dýchacie prístroje, ako skontrolovať zariadenie pred použitím, ako naplánovať čas na prácu s dýchacím prístrojom založeným na minimálnej ventilácii pľúc, ako aj v kritických situáciách a pod.. Pri praktickom výcviku, účastníci vyvíjajú fyzickú námahu s dýchacím prístrojom, na základe ktorého sa nastavuje ich úroveň pľúcnej ventilácie. Táto úroveň je zaznamenaná v osvedčení o absolvovaní. Certifikát je napísaný v českom alebo slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Výcvik na práce s nezávislým dýchacím prístrojom je možné absolvovať buď po absolvovaní našich pravidelných kurzov ADN alebo v inom termíne, na ktorom možno dohodnúť: dgsa@dgsa.cz alebo na: +421 917 31 32 33.

Dýchací prístroj

Work with an independent breathing apparatus

An independent breathing apparatus is used on vessels in case it is necessary to enter the spaces under the deck with low oxygen level in the atmosphere. The usual amount of oxygen in the air is 20,9%, relatively safe for entering the area is also the 19% oxygen volume, but in this case is not allowed to work in such area.

The independent breathing apparatus does not belong to the mandatory equipment of the vessel and its crew. But if it is present on board, there must be at least two breathing apparatuses. According to 7.2.3.1.6 ADN the person entering an area with an independent breathing apparatus must be secured with a rope and under supervision of another person who has the same equipment.
Further on according to 1.3.2.2.4 ADN a person who is using an independent breathing apparatus must be trained in the usage and maintenance of the equipment and must be able to manage high physical effort. This training must be followed by practical training.

Our company makes one day training followed by a practical training for crew members of vessels. The training consists of a theoretical part, which takes part in a training room, and a practical part on board of a vessel. The training participants learn how to use the breathing apparatus, how to perform a check on the equipment before usage, how to schedule time for work with a breathing apparatus based on minute ventilation of the lungs and how to act in critical situations, etc.
During practical training, the participants undertake a physical effort with the breathing apparatus based on which their level of lung minute ventilation is set. This level is noted down in the graduation certificate. The certificate is written in Czech or Slovak language and in English.

It is possible to participate on the training of work with an independent breathing apparatus either after graduation from our regular AND courses or in another term which can be agreed on: dgsa@dgsa.cz or on: +421 917 31 32 33.