My beautiful picturePre posádky riečnych tankových plavidiel a pracovníkov prekládkových zariadení vykonávame na základe požiadaviek ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) nasledujúce typy osobitných školení:

 • Školenie protipožiarnej ochrany na plavidle
  • požiar na palube plavidla v oblasti nákladu
  • požiar v obytných priestoroch
  • požiar v strojovni
  • požiar prekládkového zariadenia
  • praktické použitie ručných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych čerpadiel
  • únik z plavidla v prípade požiaru
 • Školenie prvej pomoci členov posádky plavidla

  • muž cez palubu (tonutie, podchladenie)
  • kontakt s nebezpečnou látkou (horľavé látky, žieravé látky, jedovaté látky, látky so zvýšenou teplotou a pod.) a dekontaminácia
  • vstup do priestorov pod palubou (bezvedomie z dôvodu nedostatku kyslíka, bezvedomie z dôvodu inhalácie jedovatých par  a pod.)
  • evakuácia osoby v bezvedomí z priestorov pod palubou
  • bežné úrazy (pošmyknutie, porezanie, úraz pádom a pod.)
  • základné prostriedky prvej pomoci na plavidle
 •  Školenie používania ochranných pomôcok a osobitnej výbavy
  • zloženie povinnej osobitnej výbavy PP, EP, EX, TOX, A
  • praktické používanie detektora horľavých plynov – meranie koncentrácií zápalných plynov a obsahu kyslíku
  • praktické používanie toximetra
  • praktické používanie dýchacieho prístroja nezávislého alebo závislého na okolitom vzduchu
  • praktické používanie záchranných viest, záchranných kolies, záchranného člnu

Hore uvedené typy školení vykonávame v teoretickej a praktickej časti priamo na plavidlách alebo v priestoroch prekládkových zariadení. Školenia vykonávame v slovenskom, nemeckom, ruskom alebo srbsko-chorvátskom jazyku. V prípade záujmu alebo doplňujúcich informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu: academy@dgsa.sk alebo telefonicky na čísle: 0917 31 32 33