Školenie stability pre posádky riečnych plavidiel

Podľa odd. 1.6.8 ADN musí mať zodpovedný veliteľ plavidla ako aj osoby zodpovedné za nakládku tankových člnov najneskôr do 31. decembra 2019 v osvedčení o osobitných znalostiach ADN zápis: „Držiteľ sa zúčastnil 8 vyučovacích hodín školenia stability“.

Osvedčenie ADN

Zápis do osvedčenia je možné získať:

  • absolvovaním niektorého zo základných kurzov, v ktorom je školenie stability zahrnuté,
  • absolvovaním obnovovacieho školenia rozšíreného o kurz stability (t.j. 16 hod + 8 hod, teda tri dni)
  • absolvovaním osobitného kurzu stability v rozsahu 8 vyučovacích hodín.

Školenie stability zahŕňa nasledujúce okruhy:

  • zákonitosti stability,
  • parametre plavidla,
  • kvantifikácia stability,
  • posudzovanie stability,
  • miera stability,
  • problematika správnej nakládky v súvislosti so stabilitou,
  • stabilita plavidla v poškodenom a nepoškodenom stave,

Absolventi našich kurzov majú školenie stability zahrnuté v učebných osnovách a teda zápis v osvedčení ADN majú zaznamenaný. Držitelia, ktorí absolvovali školenie v iných školiacich organizáciách a nemajú zápis o školení stability plavidla môžu absolvovať osobitné školenie stability u nás v prístave Bratislava formou jednodňového školenia, na základe ktorého bude držiteľovi osvedčenia vydané nové osvedčenie s hore uvedeným zápisom.

Termíny školení stability nájdete na našich webových stránkach Termíny špecializovaných školení. V prípade záujmu alebo doplňujúcich informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu: academy@dgsa.sk alebo telefonicky na čísle: 0917 31 32 33.