Odborná príprava ku skúške Kapitán kategórie A

Lodný kapitán (Patent A) samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja, na vodných cestách námorného charakteru a na ostatných vodných cestách členských štátov EÚ okrem Rýna.

Kompletná žiadosť o vykonanie skúškyodbornej spôsobilosti (vrátane uhradenia správneho poplatku) musí byť podaná na Dopravný úrad najneskôr 4 týždne pred vyhláseným termínom skúšky.

Žiadosť o vykonanie skúšky
Kapitánsky patent A

Vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti Lodný kapitán (patent A) je spoplatnené správnym poplatkom 165,50 €.

Podmienky pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti:

  • vek min. 23 rokov,
  • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  • zdravotná spôsobilosť – link na stiahnutie,
  • úplné stredné odborné vzdelanie a prax min 5 rokov z toho min 1 rok na Dunaji alebo úplné stredné vzdelanie a prax min 4 roky z toho min 1 rok na Dunaji.

1 rok plavebnej praxe znamená 180 dní plavby.

Preukázanie plavebnej praxe:

  • predložením služobnej lodníckej knižky alebo
  • potvrdením od zamestnávateľa.

Ohľadom žiadosti a praxi kontaktujte na DU p. Ing. Veroniku Šindlerovú:

Ako sa prihlásiť na školenie Kapitánsky patent A ?

Na školenie sa môžete prihlásiť: