Školenie bezpečnostných poradcov RID

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečujeme a vykonávame školenie bezpečnostných poradcov RID v súlade s požiadavkami Poriadku pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (Poriadok RID). Školenia organizujeme v našom školiacom stredisku v Bratislave. Kurzy sú založené na odborných skúsenostiach lektorov z praxe a na prepracovanej metodike prípravy absolventov kurzu.

Školenie RID

Absolventi po úspešnom zložení skúšky pred komisiou Dopravného úradu – Divízia dráh a dopravy na dráhach získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na všetky triedy s platnosťou 5 rokov. Osvedčenie je platné a akceptovateľné vo všetkých členských štátoch COTIF.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu (COVID 19) vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR nasledujúci oznam:

Slovenská republika dňa 1. februára 2021 pristúpila ku Multilaterálnej osobitnej dohode  1/2021 s nasledujúcim obsahom:

 

Mnohostranná osobitná dohoda RID 1/2021

v zmysle ustanovení oddielu 1.5.1 RID

vo vzťahu ku predĺženiu platnosti osvedčení bezpečnostných  poradcov
v súlade s 1.8.3.7 RID

  1. Na základe odchýlky od ustanovení 1.8.3.16.1 RID všetky osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave, ktorých platnosť končí medzi 1. marcom 2020 a 1. septembrom 2021 zostávajú v platnosti do 30. septembra 2021. Platnosť týchto osvedčení sa predĺži odo dňa ich pôvodného dátumu skončenia platnosti o päť rokovak ich držitelia zložili skúšku v súlade s bodom 1.8.3.16.2. RID pred  1. októbrom 2021.
  2. Táto dohoda platí do 1. októbra 2021 na prepravu na území zmluvných štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody. Ak jeden zo zmluvných štátov  zruší uvedenú dohodu pred vyššie uvedeným dňom, dohoda zostáva v platnosti do uvedeného dátumu len pre prepravu na území tých členským štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody a ktoré ju nezrušili.

Na školenie sa môžete prihlásiť:

V prípade že riešite pozíciu bezpečnostného poradcu RID, môžete využiť služby našej spoločnosti DGSA Consulting, s.r.o, ktorá ponúka služby externého bezpečnostného poradcu RID.

DGSA Consulting s.r.o.