Školenie bezpečnostných poradcov RID

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečujeme a vykonávame školenie bezpečnostných poradcov RID v súlade s požiadavkami Poriadku pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (Poriadok RID). Školenia organizujeme v našom školiacom stredisku v Bratislave. Kurzy sú založené na odborných skúsenostiach lektorov z praxe a na prepracovanej metodike prípravy absolventov kurzu.

Školenie RID

Absolventi po úspešnom zložení skúšky pred komisiou Dopravného úradu – Divízia dráh a dopravy na dráhach získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na všetky triedy s platnosťou 5 rokov. Osvedčenie je platné a akceptovateľné vo všetkých členských štátoch COTIF.

Na školenie sa môžete prihlásiť:

V prípade že riešite pozíciu bezpečnostného poradcu RID, môžete využiť služby našej spoločnosti DGSA Consulting, s.r.o, ktorá ponúka služby externého bezpečnostného poradcu RID.

DGSA Consulting s.r.o.