Cenník školení bezpečnostných poradcov RID

Typ školeniaCena za školenie
Základné (kvalifikačné) školenie450 €
Obnovovacie (periodické) školenie360 €

* V cene školenia sú zahrnuté učebné pomôcky a výtlačok Poriadku RID v slovenskom jazyku.

Pokyny pre úhradu poplatku za školenie:

  • č. účtu: 4019792018/7500 alebo SK52 7500 0000 0040 1979 2018
  • variabilný symbol: 02
  • suma: podľa typu školenia
  • do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko (napr. Ján NOVÁK)

Poplatok za školenie musí byť uhradený pred začiatkom školenia, najneskôr v prvý deň školenia.
Cenu za školenie je možné uhradiť aj v hotovosti na mieste.

Na školenie sa môžete prihlásiť: