Školenie bezpečnostných poradcov ADN

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby SR zabezpečujeme a vykonávame školenie bezpečnostných poradcov ADN v súlade s požiadavkami Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (dohoda ADN odd. 1.8.3). Školenia sú založené na odborných skúsenostiach lektorov z praxe a na prepracovanej metodike prípravy absolventov kurzu pred záverečnými skúškami.

Školenie ADN

Absolvovať je možné nasledujúce druhy školenia:

  • základné školenie BP určené na triedy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9,
  • rozširovacie školenie BP určené na triedu 1 (výbušné látky a predmety)
  • rozširovacie školenie BP určené na triedu 7 (rádioaktívny materiál)
  • obnovovacie školenie BP (v poslednom piatom roku počas platnosti osvedčenia).

Na školenie sa môžete prihlásiť:

Chcete mať nižšie náklady na pozíciu bezpečnostného poradcu ADN ? Využite výhodné riešenie služieb externého bezpečnostného poradcu ADN v spoločnosti DGSA Consulting s.r.o.

DGSA Consulting s.r.o.