TYP ŠKOLENA CENA
Základné (kvalifikačné) školenie 450,- €
Obnovovacie (periodické) školenie 354,- €

* V cene školenia sú zahrnuté učebné pomôcky a výtlačok Poriadku RID v slovenskom jazyku.

*

Pokyny pre úhradu poplatku za školenie:

  • č. účtu: 4019792018/7500 alebo SK52 7500 0000 0040 1979 2018
  • variabilný symbol: 02
  • suma: podľa typu školenia
  • do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko (napr. Ján NOVÁK)
Poplatok za školenie musí byť uhradený pred začiatkom školenia, najneskôr v prvý deň školenia.
Cenu za školenie je možné uhradiť aj v hotovosti na mieste.

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk