Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou – Dohoda ADN

Dohoda ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures) uzatvorená 26. mája 2006 v Ženeve je medzinárodná právna norma, ktorá stanovuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou. Dohoda ADN vznikla zosúladením medzinárodných dohôd ADN-R (plavba po Rýne a ADN-D (plavba pod Dunaji) na základe Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru. Príslušným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR).

Dohoda ADN je implementovaná do národných právnych noriem prostredníctvom Oznámenia MZV SR č. 331/2010 Z. z. o prijatí Európskej dohody a medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Dohoda ADN podlieha pravidelnej aktualizácii a vždy 1. januára nepárneho roku vstupuje do platnosti aktualizované znenie Dohody ADN s tým, že prechodné obdobie na implementáciu zmien trvá pol roku (do 30.06.). V tomto prechodnom období platia ustanovenia „starého a nového znenia Dohody ADN“ súčasne.

Dohoda ADN  v oficiálnom znení je voľne dostupná na stránkach OSN.

ADN 2023