Školenie iných osôb podľa kapitoly 1.3 RID

Osoby zúčastnené na preprave nebezpečného tovaru železničnou dopravou musia podľa kap. 1.3 Poriadku RID absolvovať školenie primerané ich pracovným povinnostiam a zodpovednosti pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru. Naša spoločnosť vykonáva základné školenia pre osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečný tovar ako aj odborné školenia určené pre zamestnancov patriacich do niektorých z nasledujúcich kategórií:

  • kategória 1 – prevádzkoví zamestnanci priamo zúčastnení na preprave nebezpečného tovaru (rušňovodiči, posunovači),
  • kategória 2 – zamestnanci zodpovední za technickú kontrolu vozňov (vozmajstri),
  • kategória 3 – zamestnanci zodpovední za riadenie železničnej prevádzky.

Podľa kap. 1.10 Poriadku RID vykonávame školenia týkajúce sa bezpečnostného povedomia pri preprave vysokorizikového nebezpečného tovaru. Toto školenie je zamerané na analýzu bezpečnostných rizík, spôsoby ich rozpoznávania a ich znižovania.

Školenia vykonávame v našich školiacich priestoroch v Bratislave, alebo v priestoroch účastníka prepravy. Účastníkom školení je na základe absolvovaného školenia vykonaný zápis do Výkazu o skúškach, vedeniu organizácie je odovzdaný záznam o školení vrátane prezenčnej listiny.